\Yurun\PaySDKTraits

Traits

FormParams
JSONParams
XMLParams